Google+

Bình Phước: Đẩy mạnh sản xuất tiêu bền vững

Dân Việt – Ngày 22.11, Sở NNPTNT tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với Tổ chức SNV và Công ty Nedspice giới thiệu và triển khai Dự án “Phát triển sản xuất tiêu bền vững” trên địa bàn tỉnh này.

cay-tieu 

Một vườn tiêu trồng xen dưới tán điều ở Bình Phước.

Theo đó, dự án được triển khai tại 2 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp giai đoạn 2013-2015, với mục tiêu nhằm phát triển mô hình canh tác tiêu bền vững thông qua việc tập huấn cho các nông hộ trồng tiêu ở 2 huyện.

Khi tham gia dự án này, các nông hộ phải áp dụng 10 nguyên tắc trong tiêu chuẩn canh tác tiêu bền vững của R.A.

Vũ Bá Trung

Nguồn:danviet.vn

Nên sử dụng phân hỗn hợp NPKMg để bón cho hồ tiêu. Loại phân thường được sử dụng là Con Cọp NPK-12-12-17(S)+2MgO+T.E, Hữu cơ Melfert 5-3-2-65… 

Speak Your Mind

*

.