Google+

CƠ CẤU CÔNG TY

Việt Tranh Đề quan tâm đến việc giữ cho cấu trúc nhân viên công ty hoạt động theo định hướng và xữ lý tình huống độc lập trên nguyên tắc tuân thủ và phát triển.

Với sáu chức năng của công ty kết nối với bốn phân đoạn hoạt động Phân Bón, FMCG, Chai lọ trung tín cho ngành dược và Xuất khẩu. Mỗi phân đoạn được quản lý như một đơn vị riêng biệt và chiến lược. Quản lý phân khúc sẽ được điều hành tại TP. HCMC.

SO DO MOI 

Speak Your Mind

*

.