Google+

BÓN PHÂN CHO CÂY LƯƠNG THỰC

 

ky thuat bon phan

BÓN PHÂN CHO CÂY LÚA

1- Bón phân cho lúa ở các tỉnh phía Nam:

TRÊN ĐẤT PHÙ SA:

Bón bón thúc cây con  (7-10 ngày sau sạ): CON CỌP NPK 15-15-15+T.E: 100-150kg/ha

Bón thúc đẻ nhánh ( 20-25 ngày sau khi sạ): CÁ SẤU NPK 24-6-10+T.E: 100-150kg/ha

Bón rước đồng (40-45 ngày sau sạ):  CON CỌP NPK 12-12-17 (s)+2MgO+T.E: 100 kg/ha

 TRÊN ĐẤT PHÈN:

Bón bón thúc cây con  (7-10 ngày sau sạ): CON CỌP NPK 15-15-15+T.E: 100-150kg/ha

và DHP Guano: 20 kg/1.000 m2

Bón thúc đẻ nhánh ( 20-25 ngày sau khi sạ): CÁ SẤU NPK 24-6-10+T.E: 100-150kg/ha

 và DHP Guano: 20 kg/1.000 m2

Bón rước đồng (40-45 ngày sau sạ):  CON CỌP NPK 12-12-17 (s)+2MgO+T.E: 100 kg/ha

2- Bón phân cho lúa các tỉnh phía Bắc:

TRÊN ĐẤT PHÙ SA:

Bón bón thúc 1: CON CỌP NPK 15-15-15+T.E: 100-150kg/ha

Bón thúc 2: CÁ SẤU NPK 24-6-10+T.E: 100-150kg/ha

Bón thúc đột 3:  CON CỌP NPK 12-12-17 (s)+2MgO+T.E: 100 kg/ha

TRÊN ĐẤT PHÈN:

Bón bón thúc 1: CON CỌP NPK 15-15-15+T.E: 100-150kg/ha

Bón thúc 2: CÁ SẤU NPK 24-6-10+T.E: 100-150kg/ha

Bón thúc đột 3:  CON CỌP NPK 12-12-17 (s)+2MgO+T.E: 100 kg/ha

TRÊN ĐẤT BẠC MÀU:

Bón bón thúc 1: CON CỌP NPK 15-15-15+T.E: 100-150kg/ha

Bón thúc 2: CÁ SẤU NPK 24-6-10+T.E: 100-150kg/ha

Bón thúc đột 3:  CON CỌP NPK 12-12-17 (s)+2MgO+T.E: 100 kg/ha

 

 BÓN PHÂN CHO CÂY BẮP

 Bắp là loại cây trồng cho năng suất rất cao. Để tạo ra năng suất cao, cây bắp lấy đi một lượng dinh dưỡng từ đất lớn. Ví dụ với năng suất 9,5 tấn/ha bắp hạt, cây lấy đi 191 kg đạm (N), 89 kg lân (P2O5), 235 kg kali (K2O), 0,11 kg Mn, 0.02 kg Cu, 0.19 kg Zn, 0,19 kg B. Bắp được xem là cây trồng phàm ăn.

QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY BẮP

1- BẮP LAI:

Bót lót: phân bón CON CỌP NPK 15-15-15+T.E: 150 – 200 kg/ha

Bón thúc đợt 1 (10-15 ngày sau gieo): NPK 25-10-5+T.E: 250 – 300 kg/ha

Bón thúc đợt 2 (35-40 ngày sau gieo): NPK 24-6-10+T.E: 200 – 250 kg/ha

2-BẮP THƯỜNG

Bót lót: phân bón CON CỌP NPK 15-15-15+T.E: 100 – 150 kg/ha

Bón thúc đợt 1 (10-15 ngày sau gieo): NPK 25-10-5+T.E: 200 – 250 kg/ha

Bón thúc đợt 2 (35-40 ngày sau gieo): NPK 24-6-10+T.E: 150 – 200 kg/ha

Speak Your Mind

*

.